Dokopałem się do ciekawego kodu, napisanego przez Maxime Biaisa, R&D Software Enginee’a z Paryża. Ten pan programuje zwykle w Pythonie. Na swojej stronie zamieścił efekty działania skryptu napisanego w Processingu, który stosuje technikę pointylistyczną, podobną do tej, którą stosował niegdyś Paul Signac i inni neoimpresjoniści.

Co ciekawe, program zapisuje efekty swojej pracy w pliku PDF.

Oto kod i przykładowe przeróbki:

PImage a;
import processing.pdf.*;
 
void setup()
{
 a = loadImage("INPUT.jpg");
 size(1600, 1200, PDF, "OUTPUT.pdf");
 background(255);
 noStroke();
 smooth();
 noLoop();
}
 
float drawOne(int x, int y, color pix, float size, int alpha)
{
 fill(pix, random(50)+alpha);
 size = random(size);
 ellipse(x, y, size, size);
 return size; 
}
 
void drawAll(int loops, float isize)
{
 float size;
 int x, y;
 color pix;
 
 for (int i = 0; i < loops; i++) {
   size = isize;
   x = int(random(a.width));
   y = int(random(a.height));
   pix = a.get(x, y);
   size = drawOne(x, y, pix, size, 100);
   size = drawOne(x, y, color(255, 255,255), size, 170);
   size = drawOne(x, y, pix, size, 100);
 }
}
 
void draw()
{ 
 int l = 10;
 for (int i = l; i > 0; i--){
  drawAll(200 * (l - i), 50*i);
 }
 exit();
}
Posted in: Exhibition.
Last Modified: 17 lutego, 2021